Juni -22: Ca 7 hektar kvar!

Klockan 18.59 den 4 februari 2021 fattade kommunfullmäktige i Nykvarn beslutet att anta detaljplanen för Ånsta 2:1! 

Samtidigt beslöt man godkänna exploateringsavtalet.

Laga kraft inträdde den 3 mars 2021. 

  Detaljplaneområdet har numera beteckningen Ånsta 2:3.

 Hösten 2018 tecknades markavtal med Catena för 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. Våren 2022 tecknades avtal med köpare av ca 20 ha öster om Almnäsvägen.

    Juni -22: Ca 7 ha kvar att köpa, två tomter.

June '22: 7 hectares left!

The final decision on the plan was made on February 4 2021. It reached legal status on 3 Mars.  

June '22: 7 hectares left to buy.

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark

NY TRANSFORMATORSTATION

Vattenfall arbetar vidare med ny transformatorstation öster om vårt planområde. Vägen dit är färdigbyggd. Den blir även infartsväg till planområdets östra del.

(Infört 20/6 2022)

TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET

Arbete pågår för ansökan till Miljödomstolen om vattenverksamhet. Detta krävs för de vattendammar som måste byggas för dagvattenhanteringen.  Inlämning planeras sommaren 2022.   (Infört 20/6 2022)