Laga kraft den 3 mars 2021!

Klockan 18.59 den 4 februari 2021 fattade kommunfullmäktige i Nykvarn beslutet att anta detaljplanen för Ånsta 2:1! 

Samtidigt beslöt man godkänna exploateringsavtalet.

Laga kraft inträdde den 3 mars 2021. 

  Detaljplaneområdet har numera beteckningen Ånsta 2:3.

 Hösten 2018 tecknades ett första markavtal, med Catena. Avtalet rör 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. 


Legal status on 3 Mars 2021!

The final political decision on the plan for our area was made on February 4 2021. After three weeks the plan reached legal 

status on 3 Mars. 

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark

START FÖR VÄGBYGGE ÖSTERUT

Vattenfall, som skall anlägga ny transformatorstation öster om vårt planområde, 

börjar inom kort bygga den väg som skall leda igenom östra delen av planområdet. 

(Infört 11/2-21)

TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET

Arbete pågår för att till Miljödomstolen lämna in ansökan om vattenverksamhet. Detta krävs för de vattendammar som måste byggas för dagvattenhanteringen.    (Infört 8/3-21)