Antagandebeslut 4 febr 2021!

Detaljplanen skickades ut på granskning den 27/5 -20. Sista yttrande inkom i september. Antagandebeslut i kommunfullmäktige skall tas 4/2 2021 och laga kraft kan då inträda tre veckor senare. 

Hösten 2018 tecknades ett första markavtal, med Catena. Avtalet rör 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. 

(In english)

Decision on plan February 4 2021!

The final political decision on the plan for our area will be made on February 4 2021. The so called "granskning" of all documents were finished in september 2020.

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark