76 hektar tomtmark för etablering närmast trafikplats Almnäs vid E20. Ingår i det större projektområdet Stockholm Syd. Trafikplatsen ligger 6 km från Södertälje och anslutning till E4 och 35 km från Stockholm city. 

Juli -23: 28 ha kvar.


(In english)

Closest to the motorway E20 junction at Almnäs

Area of 76 hectares opened for development adjacent to the motorway junction at Almnäs on the E20. It is a part of project area Stockholm Syd. The junction is situated 6 km from Södertälje and a connection to the E4 and 35 km from Stockholm City. July'23: 28 hectares left.


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Aktuell status

Inväntar miljödom för vattenverksamhet

Den 3 mars 2021 vann detaljplanen för vårt område laga kraft. Arbetet med detaljplan inleddes i februari 2015. 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för de dagvattendammar som måste byggas inlämnades till 

domstol 2 dec. 2022.

Status right now:
Plan has reached legal status

 Legal status för the plan was reached 3 Mars 2021. Since 2 December 2022 we now, July -23, wait for a court decision regarding environmental questions.


Bakgrund

Marken närmast trafikplats Almnäs på E20 är en del av gården Hanstavik som ägs av familjen Smedberg. Släkten har här bedrivit skogsbruk sedan 1904.

      När planerna på området Stockholm Syd blev kända och den nya trafikplatsen Almnäs anlades på Hanstaviks mark bestämde sig familjen Smedberg för att delta i exploateringen.

      Jan-Olof Smedberg, i fjärde generationen på Hanstavik, driver projektet för familjens räkning.


(In english)

Background history

The area closest to the motorway junction at Almnäs is part of the Hanstavik estate, owned by the Smedberg family who has conducted forestry here since 1904.

      Jan-Olof Smedberg, in the fourth generation, is heading the development on behalf of the family.